2016-11-15

Forma prawna Ośrodka

 • Ośrodek powstał w 1952 roku jako państwowa organizacja pod nazwą Zakładu Leczenia i Szkolenia Zawodowego Reumatyków.
 • Przez lata swej działalności starał się doskonalić swe funkcje organizacyjne, poszerzać zakres świadczonych usług i poprawić ich jakość.
 • Poszerzenie bazy diagnostyczno-terapeutycznej doprowadziło w sierpniu 1980 roku do zmiany jego nazwy i utworzenia Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego, który stał się Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej (zarządzenie Nr 49/80 Wojewody Poznańskiego z dn. 26.08.1980 roku).
 • W latach 1995/1996 Ośrodek był uczestnikiem programu pilotażowo-wdrożeniowego przekształcenia jednostek budżetowych w zakłady samodzielne, organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
 • W roku 1996 zakończony został ważny etap restrukturyzacji. Decyzją Nr 6/96 Wojewody Poznańskiego z dnia 8 lipca 1996 roku Ośrodek uległ przekształceniu z jednostki budżetowej w Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej.
 • Postanowieniem z 14 listopada 1996 roku Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy Ośrodek został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod Nr 3. Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny wpisany jest w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Wielkopolskiego pod numerem księgi 30/4046-5.
 • W 2001 roku Ośrodek umieszczony został w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000001836.
 • Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny działa w oparciu o przepisy ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408, z późniejszymi zmianami).
 • Zakres i kierunki działania Ośrodka zostały określone w Statucie Ośrodka zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/214/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 1999 roku.
 • Organem założycielskim i nadzorującym dla Ośrodka jest jednostka samorządu terytorialnego - Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
 • Podstawą prawną użytkowania obiektów i gruntów jest ich zarząd.