2016-11-15

Forma prawna Ośrodka

 • Ośrodek powstał w 1952 roku jako państwowa organizacja pod nazwą Zakładu Leczenia i Szkolenia Zawodowego Reumatyków.
 • Przez lata swej działalności starał się doskonalić swe funkcje organizacyjne, poszerzać zakres świadczonych usług i poprawić ich jakość.
 • Poszerzenie bazy diagnostyczno-terapeutycznej doprowadziło w sierpniu 1980 roku do zmiany jego nazwy i utworzenia Wielkopolskiego Ośrodka Reumatologicznego, który stał się Specjalistycznym Zespołem Opieki Zdrowotnej (zarządzenie Nr 49/80 Wojewody Poznańskiego z dn. 26.08.1980 roku).
 • W latach 1995/1996 Ośrodek był uczestnikiem programu pilotażowo-wdrożeniowego przekształcenia jednostek budżetowych w zakłady samodzielne, organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.
 • W roku 1996 zakończony został ważny etap restrukturyzacji. Decyzją Nr 6/96 Wojewody Poznańskiego z dnia 8 lipca 1996 roku Ośrodek uległ przekształceniu z jednostki budżetowej w Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej.
 • Postanowieniem z 14 listopada 1996 roku Sądu Rejonowego w Poznaniu Wydział XIV Gospodarczy Rejestrowy Ośrodek został wpisany do rejestru publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod Nr 3. Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny wpisany jest w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej Wojewody Wielkopolskiego pod numerem księgi 30/4046-5.
 • W 2001 roku Ośrodek umieszczony został w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000001836.
 • Wielkopolski Ośrodek Reumatologiczny działa w oparciu o przepisy ustawy z dn. 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91 poz. 408, z późniejszymi zmianami).
 • Zakres i kierunki działania Ośrodka zostały określone w Statucie Ośrodka zatwierdzonego uchwałą Nr XVI/214/99 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 listopada 1999 roku.
 • Organem założycielskim i nadzorującym dla Ośrodka jest jednostka samorządu terytorialnego - Sejmik Województwa Wielkopolskiego.
 • Podstawą prawną użytkowania obiektów i gruntów jest ich zarząd.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się